Vår vision

Biz Nord AB är näringslivets och kommunens naturliga mötesplats för allt som rör näringslivsfrågor och affärsutveckling i Nordmalings kommun. Näringslivsarbetet i kommunen är relevant och förankrad hos företagare och kommunen tack vare en gemensam grund. Denna samsyn och samarbete visar sig i kommunens och företagarnas tillväxt och ekonomi.

För Nordmalings framtid

 

Biz Nord AB är ett långsiktigt initiativ för att främja näringslivet och bygga konkurrenskraftiga, lönsamma och hållbara företag i Nordmaling. Bolaget ska ägas gemensamt av näringslivet och Nordmalings kommun. 

 

Biz Nords ägande

Biz Nords verksamheter

Projekt

Äga och driva offentligt medfinansierade projekt för att stimulera näringslivsutveckling

Service Rådgivning

Den tjänst och verksamhet som idag erbjuds via kommunens näringslivsenhet och Stiftelsen Navet

Kompetens-utveckling

Arbeta med att fånga upp näringslivets kompetens-utvecklingsbehov och därigenom kunna upphandla och erbjuda prisvärda fysiska och digitala utbildningar, nära till hands på plats i kommunen.

Tjänste-förmedling

Biz Nord AB blir med sin breda förankring i kommunens näringsliv  en naturlig aktör att förmedla och tillhandahålla företagsnära tjänster mellan kommunens företag. 

Etableringar
Lokaler

Kommunala och privata fastigheter/markområden för etableringar /ometableringar. Aktiv etableringsmarknads-föring

Bolagets verksamhet ska huvudsakligen fokusera på utvecklingsprojekt samt service och rådgivning, med ambitionen är att kunna addera såddfinansiering och någon form av företagsinkubator i ett nästa steg.


Utöver dessa frågor ska bolaget också arbeta med följande frågor som berör Nordmalings utveckling och attraktivitet:

  • ​Kompetensutveckling - dagens och framtidens arbetskraft

  • Bostäder - en viktig bit i alla livspussel

  • Utbildning och skolor -  stötta entreprenörskap och företagsengagemang

  • Platsmarknadsföring -  för ett attraktivt Nordmaling

  • Kommunikationer och logistik - smidiga resor och transporter

  • Kapitalförsörjning - riskkapital som stöd till utveckling

 

Biz Nords framtida, tänkbara verksamheter

Inkubator

Drift av en nyföretagarinkubator /accelerator inom samtliga eller utvalda branscher (ex besöksnäring, kulturella och kreativa näringar)

Såddfinansiering

Avsatt och förvaltat riskkapital för att stimulera tillväxt och investeringar i ett tidigt skede

Alla ska kunna påverka
 

Bolaget bildas som ett samägt aktiebolag mellan kommun och näringsliv där parterna äger 50% var. Vi eftersträvar ett brett ägande från näringslivet, dvs. att det finns ägarrepresentanter från såväl små, mellanstora som stora företag, från alla de branscher som finns representerade i Nordmaling.

 

Styrelsen föreslås bestå av tre ledamöter från kommunen och lika många från näringslivet. Dessa bör ha goda kunskaper om näringsliv, företagande och utvecklingsarbete. Ordförande väljs gemensamt av ledamöterna.

 

För att ge alla möjlighet att påverka, även de mindre företagen och företag som väljer att inte köpa aktier i Biz Nord, bildas ett näringslivsråd med bred representation.

 

Näringslivsrådet skall ha full insyn och vara ett rådgivande organ till bolagets styrelse. Bildandet av ett näringslivsråd ingår redan i en kommande ansats, enligt kommunens handlingsplan för näringslivsutveckling (2017-2020).

 

Långsiktig drift


Basen i bolagets årliga budget kommer att utgöras av omkring en miljon kronor från Nordmalings kommun. Denna summa ska genom bidrag, projekt och viss tjänsteförsäljning öka till cirka två miljoner årligen och utgöra bolagets rörelsebudget.

 

En del av aktiekapitalet kommer vid bolagets bildande tillföras som ett villkorat aktieägartillskott. Detta innebär att en del av aktiekapitalet kan användas för nödvändiga investeringar och strukturella satsningar. 

 

Principen är dock att det att det egna kapitalet som tillförs bolaget vid etableringen inte är rörelsekapital utan medel som skapar långsiktig trygghet i bolaget. 

"Som småföretagare så ser jag detta projekt som ett mkt bra redskap för att få den/det stöd/hjälp osv som många av oss efterfrågar. Har jobbat som egenföretagare i snart 30 år och har i mina satsningar fått en viss hjälp via Navet. Dock så har jag känt att det saknats en del i mina funderationer. Många gånger har jag fått söka mig utanför komunen för att försöka få den hjälpen. På senare år har jag dock blivit väl omhändertagen av kommunens näringslivsrådgivare. Tror på idén med Biz Nord och att det kan bli en stor tillgång för företagen inom komunen. Det tar nog ett tag att sjösätta detta projekt och komma upp i några knop, men framledes tror jag detta är en mycket lyckad satsning."

Peter Wedman 

VD Orthopedium

 

PER NORDSTRÖM

Per Nordström Företagskonsult AB

DANIEL ÅBERG

Ekonomikonsulterna i Norrland AB

PETER CLASSON

Nymans Däckservice AB

JOHAN ÖHMAN

Masonite Beams AB

GÖRAN NYBERG

Olofsfors AB

DAVID HÄGGSTRÖM

Häggströms Modehus AB

ROBERT GABRIELSSON

Koinor Future AB

CONNY NORDENDAHL

Nordmalings Kommun

navet-logo.png

PAULA QUINONES 

Stiftelsen Navet

ANDERS BLOM

Njalla AB

Interimstyrelsen

 

Vid frukostmötet 31/1 beslutades att referensgruppen skulle utökas med fler personer från de som tänkt bli delägare. Interimstyrelsen har som uppgift att utveckla och förtydliga Biz Nord konceptet för andra potentiella investerare samt agera som företrädare för gruppen Nordmalings Näringsliv under förankrings- och utvecklingsprocessen.

© Copyright 2019  Biz Nord AB 
 All Rights Reserved  

Biz Nord AB