Vanliga frågor om Biz Nord

Kan inte Nordmalings kommun sköta det här som förut?


Näringslivsutveckling är ett ansvar för alla aktörer; företag, kommun och branschföreträdare. Tillsammans kan vi bli mycket starkare än om vi arbetar var och en för sig. Det är grundidén med BizNord. Självklart kan Nordmalings kommun fortsätta som man gör idag, men tanken är att man genom att arbeta närmare varandra kan lyfta kommunens näringslivsutveckling till nästa nivå.
Finns det liknande bolag på andra orter, och vad vet vi om hur de har fungerat?


Ja, idén om ett gemensamt ägt utvecklingsbolag mellan kommun och näringsliv har genomförts i flera kommuner, ofta med lyckosamma resultat. Det unika för Nordmalings kommun ligger i de verksamheter vårt utvecklingsbolag ska jobba med, och hur vi jobbar med dem. Endast vi som bor och verkar i Nordmaling kan veta hur vi behöver prioritera utifrån de utmaningar och fördelar vi har i kommunen. Genom bredden i bolaget kan vi täcka in de flesta, om inte alla branscher,
Hur får jag som litet företag inflytande?


Alla får formellt inflytande genom sin andel i aktiebolaget. På årsstämman har du som aktieägare möjlighet att framföra synpunkter samt delta i tillsättning av styrelse och VD. Ett annat sätt att få inflytande är Näringslivsrådet, som blir en viktig kanal för detta. Näringslivsrådet blir ett av styrelsens viktigaste rådgivare.
Vad händer med min insats om BizNord AB läggs ned?


Biz Nord kan läggas ned om verksamheten inte fungerar som tänkt. I den situationen kommer parterna gemensamt fram i bolagsstämman till hur nedläggningen går till och hur eventuellt kvarvarande kapital skall fördelas. Insatsen går förlorad om det inte finns några tillgångar att dela ut vid en eventuellt nedläggning.
Hur många företag måste ansluta för att det ska bli av?


Det viktiga är att de företag som ansluter sig tillsammans också säkrar näringslivets del av finansieringen. Målsättningen är samtidigt att 60–70 företag ansluter sig för att få en bra bredd på storlek och många olika branscher. En annan önskvärd målsättning är att en majoritet av kommunens företagare ställer sig bakom detta initiativ, vilket man självklart kan göra även utan att vara aktieägare.
Vad händer med min insats om satsningen inte blir av?


Du tecknar först en bindande avtalsförklaring där din insats framgår. Först när tillräckligt många företag är med och totala finansieringen är säkrad betalar du in din avtalade andel. Du betalar alltså inget förrän bildandet av bolaget är säkrat.
Vad händer med kommunens näringslivsfunktion och Stiftelsen Navet?


Biz Nord ABs verksamhet ska samla kommunens alla insatser för näringslivet samt Stiftelsen Navet på ett ställe. Därför kommer kommunens näringslivsfunktion och Stiftelsen Navet så småningom att upphöra i nuvarande form.
Vilka ingår i projektgruppen som har tagit fram detta förslag?


Förslaget har utarbetats av en projektgrupp som består av kommunens näringslivsutvecklare, kommunchef, representanter för Stiftelsen Navet samt Anders Blom, som är initiativtagare och regional näringslivsprofil med engagemang med anknytning till Nordmalings kommun.
Vad innebär villkorat aktieägartillskott?


Ett aktieägartillskott är ett tillskott av medel som lämnas till ett aktiebolag. Tillskottet syftar till att öka bolagets tillgångar utan att öka dess skulder. Avtalet om aktieägartillskott ingås i praktiken mellan tre parter. Tillskottsgivare och bolag överenskommer om utgivande respektive mottagande av medel, och mellan tillskottsgivare och aktieägare avtalas att de senare skall rösta för en återbetalning av tillskottet på en framtida bolagsstämma.

Ett villkorat aktieägartillskott innebär vanligen att tillskottet ska återbetalas om och när bolagets fria egna kapital medger det. Aktieägarna har i regel avtalat om att på bolagsstämman rösta för att aktieägartillskotten ska betalas tillbaka innan någon annan utdelning lämnas. Skatteutskottet har uttalat att de villkorade aktieägartillskotten närmast kan jämställas med lån utan säkerhet (SkU 1984/85:2 s. 7f). När man bedömer om det är fråga om ett villkorat tillskott eller ett lån, måste man ta hänsyn till hur villkoren för återbetalning har utformats och hur transaktionen har bokförts i bolaget: som skuld eller som eget kapital? Om krav på återbetalning riktar sig mot bolaget istället för mot delägarna, ska överförda medel betraktas som en skuld hos bolaget. Man får därför rikta återbetalningskravet gentemot delägarna. Då ökar det villkorade aktieägartillskottet tillgångarna i bolaget och betraktas inte som en skuld.

När aktiebolaget betalar tillbaka ett villkorat aktieägartillskott behandlas återbetalningen civilrättsligt som vinstutdelning. Återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott behandlas normalt som återbetalning av ett lån vid beskattningen, oavsett om det sker till tillskottsgivaren eller till någon som övertagit tillskottsgivarens rätt till återbetalning.

Villkorade aktieägartillskott är inte avdragsgilla för givaren och därmed inte skattepliktiga för mottagande aktiebolag.
Varför ska jag gå in som delägare?


Utan dig kanske Biz Nord inte kan bli verklighet. Detta är en unik möjlighet att aktivt bidra till Nordmalings utveckling och attraktivitet i framtiden. Som ägare får du även möjlighet att vara med och bestämma företagets riktning och prioriteringar tillsammans med övriga aktieägare. Rent praktiskt så kommer de tjänster som erbjuds idag, även fortsättningsvis att erbjudas, såsom: - Aktiviteter (inspiration, kompetensutveckling, information) - Rådgivning/bollplank - Lots till andra kommuntjänster (ansökan tillstånd osv.) - Nätverk Utöver kommer alla företag att dra nytta av bland annat: - Tydligare och mer lättillgänglig information - Ökad samverkan mellan företag och kommun, vilket bör leda till kortare beslutsvägar - Bolaget blir en egen juridisk person, vilket även det bidrar till snabbare beslut - Lättillgänglighet (lättare att komma förbi då bolaget inte kommer att sitta i kommunhuset) - Mer formaliserat nätverk - Bättre utgångsläge för att arbeta med projekt
Kan jag bli delägare efter att bolaget bildats?


Alla företag ska behandlas och ha tillgång till bastjänsterna som erbjuds på samma sätt som de företag som är delägare. Avstår man från att bli delägare så kan man påverka genom att t.ex engagera sig i Näringslivsrådet. Dock så kan man inte hoppa in som delägare annat än om bolaget i framtiden beslutar att göra en nyemission av aktier, vilket gäller alla aktiebolag. Detta skulle till exempel kunna göras efter önskemål om nyemissiontill stämman via näringslivsrådet för nyemission om man samlat in intresse från framtida nya företag (och andra).
Hur kommer bolaget att drivas i uppstartsfasen? Förväntas jag skjuta in pengar varje år?


Första året blir den huvudsakliga uppgiften att arbeta med styrelsen med att fastställa affärsplan och affärsmodell och starta upp verksamheten. Man bör räkna med att frekvensen på anordnade aktiviteter kan komma att gå ner något under denna första period. Målbildern är att två personer ska vara heltidsanställda. Till en början blir det en anställd och att man kompletterar med relevant kompetens vid behov. Man ska arbeta för att växla upp snarast genom projekt. Under första året kommer max 1 miljon av aktiekapitalet att gå till driften. Kommande år säkras grunddriften genom ett koncernbidrag eller liknande från kommunen. Övriga aktieägare är inte förpliktigade att skjuta till kapital även om det är möjligt genom villkorat eller ovillkorat aktietillskott. En fördel är att det inte behövs större investeringar för att komma igång. Grundprincipen är att den summa man betalar in för att gå in som ägare är en engånginsats. Det finansiella målet för bolaget är att det ska ha 2 miljoner i ägarkapital och minst 2 miljoner i rörelsekapital till drift och utveckling årligen.

© Copyright 2019  Biz Nord AB 
 All Rights Reserved  

Biz Nord AB